Quinta da Cardiga, Golegã

Quinta da Cardiga, Golegã

[🇬🇧EN BELOW]
Są miejsca, w których czas zatrzymał się a w raz z nim, w opuszczonej przez ludzi przestrzeni uwięzły nieopowiedziane historie.
Quinta da Cardiga liczy sobie ponad 800 lat i choć pałac stoi zamknięty na cztery spusty, czuć, że jego wnętrza kryją nie tylko architektoniczne skarby ale i wspomnienia innych czasów, rodzinnych historii, politycznych sensacji, dramatów, miłostek, namiętności a także nudy prowincjonalnej codzienności.
Ciekawscy mogą wjechać na teren zaniedbanej posiadłości, przejść się gościńcem wśród drzew by obejrzeć pozostałości domków dla służby, magazynów, winnicy, spichlerza, stajni, wreszcie przystanąć naprzeciwko opuszczonego dworu i rozdziawić usta ze dziwienia.
Fasada jest jak wizytówka, na której każda epoka zostawiła swój stempel. Zerkam na główne drzwi, nad którymi widnieje krzyż Zakonu Rycerzy Chrystusa, aż się proszą, żeby ktoś je w końcu otworzył, rozpanoszył się we wnętrzach przywracając dawną świetność.
Tuż obok, drewniane wrota od kaplicy okala piękny manueliński portal wyrzeźbiony w kamieniu. Mój wzrok nie nadąża, co chwila inna ciekawostka, fasadę zdobi panel azulejos przedstawiający „Kazanie Św. Antoniego do ryb”, na wieżyczce wizerunek Maryi, wyżej zegar, dzwonnica…
Pytania w mojej głowie nie dają mi spokoju: kto do drzwi stukał kołatką? Echo czyich kroków wypełniało pałacowe korytarze? Czyje pocałunki kryły w kolorowym półcieniu kwiaty i liście glicynii? A zamkowa strażnicza wieża niczym z bajki? Kto wbiegał po jej schodach i czego wypatrywał ze szczytu?
Tuż za pałacem leniwie wije się rzeka Tag, z nad jej rozlewiska dobiega śpiew setek ptaków, wlewając odrobinę życia do posiadłości.
Kocham takie miejsca, kiedyś strategiczne punkty militarne i informacyjne, tętniące życiem domostwa ważnych osobistości, dziś położone na uboczu, nie zadeptane przez turystów, zarośnięte pnączami i pokryte kurzem. To tu mogę puścić wodze fantazji, gdziekolwiek sięgnę wzrokiem wyobrażam sobie ludzi z innej epoki, chłopów idących do pracy, damy wysiadające z karocy…

Posiadłość jest na sprzedaż za bagatela 10 milionów euro: Sothebysrealtypt.com

Lokalizacja: Quinta da Cardiga, niedaleko miasteczka Golegã, środkowa Portugalia.

www.sothebysrealtypt.com
www.sothebysrealtypt.com
www.sothebysrealtypt.com
www.sothebysrealtypt.com
www.sothebysrealtypt.com
www.sothebysrealtypt.com
www.sothebysrealtypt.com

[🇬🇧EN]
There are places where the time has stopped and with it untold stories are trapped in the space abandoned by people.
Quinta da Cardiga is over 800 years old, and although the palace is closed you can feel that its interiors hide not only architectural treasures but also memories of other times, family stories, political sensations, dramas, love, passion and the boredom of provincial everyday life.
The wanderers can enter the area of ​​a neglected property, walk through the road among trees to see the remains of service houses, warehouses, vineyard, granary, stables, and finally stop in front of the abandoned court and open their mouths with surprise.
The facade is like a business card, on which each era has left its stamp. I glance at the main door, over which the Cross of the Knights of Christ is visible. I wish someone could open the door, linger inside to restore the former splendor of this property.
Right next to it, a wooden gate from the chapel is surrounded by a beautiful Manueline portal carved in stone. My eyesight can’t keep up, so many curiosities, the facade is decorated with an azulejos panel depicting the „Sermon of St. Anthony to the Fish„, on the tower the image of Mary, above the clock, the bell tower…
So many questions in my head: ​​who knocked on the door? The echo of whose footsteps filled the palace corridors? Whose kisses wisterias flowers and leaves hid in the colorful shadow? And the castle guard tower like from a fairy tale? Who was running up the stairs and what he was looking at from the top?
Just behind the palace, the Tagus River winds lazily, hundreds of birds sing from its backwaters, pouring a little life into the property.
I love such places, once strategic military and information points, vibrant homes of important personalities, today located off the beaten track, not trampled by tourists, overgrown with vines and covered with dust. This is where I can let my imagination run wild, wherever I look I imagine people from another era, peasants going to work, ladies getting out of the carriage…

The property is for sale for a trifle of 10 million euros: Sothebysrealtypt.com
Location: Quinta da Cardiga, near the town of Golegã, central Portugal.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót do góry